Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(2) )

Články
Řehůřek M.: Personálny prvok verejnej správy ... 95
Azud J.: K otázke neporušiteľnosti a nemeniteľnosti hraníc, práv menšín a ľudských práv ... 108
Feťková G.: Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v ďalších prípadoch upravených zákonom číslo 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ... 120
Hruškovič I.: Právne systémy vybraných krajín Perzského zálivu ... 127
Čipkár J.: Voltaire - bojovník za reformu práva ... 139

Informácie
Drgonec J.: Prehľad právnej úpravy publikovania právnych predpisov v československom štáte ... 149
Grúň M.: Procedúra "predbežných smerníc" podľa článku 177 Rímskej zmluvy a jej význam ... 159
Krčová E.: Rada Európy a proces jej rozširovania ... 162

Z vedeckého života
Colotka P.: Štvrté francúzsko-české a slovenské právnické dni ... 166
Řehůřek M.: Medzinárodná konferencia Spotrebiteľské organizácie a úloha spotrebných družstiev v strednej a východnej Európe ... 170

Recenzie a anotácia
O. Ovečková a kol.: Slovník obchodného práva (L. Žitňanská) ... 172
V. Strážnická - Š. Šebesta: Človek a jeho práva (E. Bárány) ... 173
J. Chovanec - P. Mozolík: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky (Ľ. Cibulka) ... 176
Z. Jičínsky: Právní myšlení v 60. létech a za normalizace (J. Čipkár) ... 178
J. Chovancová: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. storočia (J. Králik) ... 181

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET