Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(2) )

Články
Bárány E.: Moc a právo II ... 95
Grúň Ľ.: Nový devízový zákon ... 107
Malcevová E.: Tvorba práva v právnom štáte (Habilitačná prednáška) ... 119
Kalesná K.: Význam právnej komparatistiky v procese zákonov na ochranu hospodárskej súťaže (Habilitačná prednáška) ... 125

Diskusia
Žitňanská L.: K vzťahu ústavnoprávnej a zákonnej ochrany hospodárskej súťaže v Slovenskej republike ... 135

Informácie
Závadská E.: Poznatky o právnom postavení a o pôsobnosti ombudsmana v Holandsku ... 139
Šmid M.: Vývin morského práva v rámci Organizácie Spojených národov ... 153

Z vedeckého života
Colotka P.: Správa z medzinárodného sympózia "Fašizmus a ľudské práva" ... 161

Recenzie a anotácie
D. L. Cingranelli: Ethics American Foreighn Policy and the Third World (J. Azud) ... 165
Y. Guchet: La pensée politique (A. Bröstl) ... 167
D. Berg-Schlosser - T. Stammen: Einführung in die Politikwissenschaft (V. Kuvíčková) ... 168
K. Kalesná: Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže (L. Žitňanská) ... 174
L. Vojáček: Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa (A. Vavríková) ... 175

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET