Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(2) )

Články
Bonell, M. J.: Zásady UNIDROIT a Zásady Európskeho zmluvného práva - podobné pravidlá pre zhodné ciele? ... 109
Vozár, J.: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky II ... 129
Ovečková, O.: Zrušenie zmluvy zaplatením odstupného v obchodnom práve ... 139
Vrcha, P.: Poznámka k právněfilozofickým aspektům restitucí (nejen) zemědělského majetku v České republice ... 151
Daňo, J.: Zásahy hlavy štátu do legislatívnej činnosti parlamentu ... 157
Svák, J.: Parlamentné výsady v systéme common law u nás (Tézy habilitačnej prednášky) ... 168

Diskusia
Šmíd, M.: Úprava dlžného poistného a práva na vrátenie nespotrebovaného poistného pri zániku poistenia nezaplatením jednorazového poistného podľa Občianskeho zákonníka ... 180

Informácie
Beneč, Š.: Právne aspekty ochrany svedka ... 184
Pauliny, F.: Obnovené 50. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov "Verejná správa a rozvoj" ... 191

Recenzie a anotácie
E. Malcevová: Občan - občianska spoločnosť - právny štát (G. Dobrovičová - I. Kanárik) ... 195
J. Svák: Organizácia a činnosť orgánov ochrany práva (E. Bárány) ... 197
L. Grúň: Menové, bankové a devízové právo (J. Králik) ... 201
V. Smejkal - T. Sokol - M. Vlček: Počítačové právo (J. Vozár) ... 203

Správy
Obhajoba habilitačnej práce JUDr. Jána Sváka, CSc (S. Košičiarová) ... 206

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET