Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(2) )

Články
Boele-Woelki, K.: Zásady UNIDROIT, Zásady európskeho zmluvného práva a medzinárodné súkromné právo II. (Ako aplikovať Zásady na zmluvy s cudzím prvkom?) ... 111
Hoecke, M.: Unifikácia práva v Európe ... 127
Palúš, I.: Možnosti obmedzenia základných práv a slobôd v slovenskom ústavnom práve (Inauguračná prednáška) ... 138
Beňa, J.: Medzinárodnoprávny inštitút uznania za národ a konštituovanie štátov štátov strednej Európy ... 152
Cirák, J.: Historický vývoj právnej úpravy zmenkového práva ... 163
Vozár, J.: Komparácia právnej úpravy tabakovej reklamy ... 176
Mazák, J.: Tvorba judikatúry súdov v kontexte Exekučného poriadku ... 187
Kerecman, P - Petrík, P.: K výkladu § 405 ods. 2 Obchodného zákonníka ... 197

Z vedeckého života
Bárány, E.: Blahoželanie k sedemdesiatke JUDr. Miloša Řehůřka, DrSc. ... 212
Fíger, M. - Krošláková, M.: Medzinárodné sympózium o procese aproximácie národného práva k právu Európskych spoločenstiev ... 213

Recenzie a anotácie
J Filip: Ústavní právo České republiky (P. Kresák) ... 216
Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii (Zborník vedeckých prác Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (P. Macko) ... 218
Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West (Ľ. Gajdošíková) ... 221

Správy
Karlovarské právnické dny (Statut prestižní autorské ceny) ... 226

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET