Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(2) )

Články
Pirč, J.: Ciele a princípy environmentálneho práva Európskej únie ... 93
Lapšanský, L.: Komunitárne právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže a prístup k unikátnym zariadeniam ... 103
Mazák, J.: Nové exekučné právo v Slovenskej republike s osobitným zreteľom na efektívnosť núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (teoretické a koncepčné otázky) (Habilitačná prednáška) ... 117
Čeplíková, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy vzťahov štátu a náboženských organizácií na našom území po roku 1989 ... 133
Patakyová, M.: Nová právna úprava firemného registra v právnom poriadku Maďarskej republiky ... 147
Brhlíková, R.: Postmoderna v teórii medzinárodných vzťahov ... 157

Informácie
Vykopalová, H.: Kriminologie a nové dimenze zločinnosti ... 173

Z vedeckého života
Bárány, E.: Jubileum prof. JUDr. Oľgy Ovečkovej, DrSc. ... 179
Benčeková, E.: Správa z konferencie „Islamské právo a jeho prijímanie súdmi západoeurópskych krajín" ... 180

Recenzie a anotácie
V. Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná státověda (J. Prusák) ... 183
Besenyei, L. - Fabó, T. - Fazekas, J. - Harsányi, G. - Kisfaludi, A. - Miskolczi Bodnár, P. - Nochta, T. - Ujvariné Antal, E.: A gazdasági társaságok. I., II. rész. (Obchodné spoločnosti. I. a II. diel) (M. Patakyová) ... 186
J. Marko: Autonomie und Integration. Rechtsinstitute des Nationalitätenrechts im funktionalen Vergleich (Autonómia a integrácia. Právne inštitúty práva národnosti vo funkcionálnom porovnaní) (A. Bröstl) ... 187
P. Mrkývka: Finanční správa (L. Grúň) ... 189

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET