Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(2) )

Články
Řehůřek, M. - Pala, R.: Pojem a princípy modernej verejnej správy ... 103
Vozár, J.: Porovnávacia reklama ... 119
Tokár, A.: Vzťah štátu a cirkvi v zrkadle stredoeurópskej štátovedy ... 129
Babčák, V.: O (ne)súlade finančnoprávnych predpisov s Ústavou Slovenskej republiky ... 142
Beňa, J.: Slovenské národné povstanie v ústavnoprávnom dejepisectve v rokoch 1963 - 1993 ... 156
Valová, K.: Podpísanie zákona prezidentom ... 166

Z vedeckého života
Földesová, A.: Správa o konferencii o novele Ústavy Slovenskej republiky ... 176
Brhlíková, R. - Lengyelová, D.: Správa o jesennej škole „Ľudské práva a právny status“ ... 181
Srebalová, M.: Správa o medzinárodnej vedeckej konferencii o problematike normotvorby a životného prostredia ... 184

Recenzie a anotácie
J. A. Frowein - T. Marauhn: Grundfragen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa (A. Bröstl) ... 186

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET