Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(2) )

Články
Bárány, E.: Nespravodlivé právo ... 81
Svák, J.: Legislatíva v organizačno-technickom priezore ... 95
Šmihula, D.: Dvojaká tvár moderného štátu (Štát ako porušovateľ i ochranca ľudských práv) ... 106
Vozár, J. - Lapšanský, L.: Porovnávacia štúdia právnej úpravy reklamy alkoholických nápojov ... 117
Vrabko, M.: Verejnoprávne dohody - formy činnosti orgánov verejnej správy s právotvornými účinkami ... 134
Grúň, L.: Daň, jej pojem a funkcie ... 144

Diskusia
Králik, J. - Juran, J.: K problematike finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike ... 155

Z vedeckého života
Zástěrová, J.: Vznikla Česká společnost pro právo životního prostředí ... 165

Recenzie a anotácie
J L. Hubenák: Právne dejiny Slovenska do roku 1918 (P. Macko) ... 166
K. Čermák: Advokacie + úvahy souvisící (K. Adamová) ... 168
Hofmann, H.: Einführung in die Rechts- und Staatsphilosophie (Úvod do právnej a štátnej filozofie) (A. Bröstl) ... 169

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET