Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2002; 85(2) )

Články
Wildhaber, L.: Posolstvo o európskom práve ľudských práv, Štrasburg 31. 1. 2002 ... 97
Šišková, N.: Aktuální otázky ochrany lidských práv v EU ... 104
Týč, V. - Rozehnalová, N.: Evropský justiční prostor v oblasti soukromého práva - reflexe nejnovějšího vývoje ... 114
Řehůřek, M.: Štvrtá hlava Ústavy Slovenskej republiky v spoločensko-právnej realite ... 128
Kukliš, P.: Medziobecná spolupráca ... 141
Sedláková, B.: Zákon o odpadoch z hľadiska aproximácie práva ... 155
Grúň, L.: Leasing, jeho daňové a účtovné aspekty ... 165

Z vedeckého života
Doležal, T.: Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení (K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena) ... 176
Martincová, M.: Správa o konferencii: „Agenda občianskej spoločnosti pre budúcnosť Európy“ ... 177

Recenzie a anotácie
Kolektív autorov: Obščaja teorija gosudarstva i prava (Všeobecná teória štátu a práva) (E. Bárány) ... 182
Braun, J.: Einführung in die Rechtswissenschaft (Úvod do právní vědy) (K. Adamová) ... 186
Sotolář, J.: Miestna samospráva na Slovensku (Komunálne právo) (T. Seman) ... 188
Azud, J.: Základy medzinárodného práva (F. Poredoš) ... 190

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET