Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(2) )

Články
Orosz, L.: Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Niekoľko kritických poznámok ... 119
Mihálik, M.: Trestnoprávna ochrana dôverných novinárskych informácií ... 140
Beneč, Š.: Nezávislosť prokuratúry ... 159
Colotka, P.: Špecializované inštitúcie Európskej únie ... 167
Šišková N.: Ochrana lidských práv s ohledem na zdravotne postižené osoby v aktech ES/EU a Rady Evropy ... 184
Zavacká, K.: Cenzúra v Československu v rokoch 1945 - 1948 ... 197
Dvořák, T.: Zástavní právo v České republice ve světle novelizací v posledních letech ... 211

Z vedeckého života
Nesrovnal, V.: Nedožité jubileum profesora Josefa Macura ... 228
Vojáček, L.: Pozoruhodná životní cesta prof. JUDr. Vratislava Buška (1897 - 1978) ... 229
Tóth, J.: Koncepčné nástroje ochrany životného prostredia z pohľadu práva ... 231

Recenzie a anotácie
Bogdan, M. (Ed.): Swedisch Law in the New Millennium (Švédske právo v novom miléniu) (A. Bröstl) ... 233
Pauličková, A.: Priame dane v Slovenskej republike. Nepriame dane v Slovenskej republike. (A. Slovinský) ... 237
Stejskal, V.: Trestnoprávna zodpovednosť na úseku ochrany životného prostredia (J. Tóth) ... 239

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET