Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (2) )

Články

K l u č k a, J.: Rovnosť a rovnoprávnosť v európskom a medzinárodnom práve ... 123
P e c h o, P. - M i c h e l, F.: Zásada rovnosti v práve EÚ a v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ... 139
P o l á k o v á, A.: Postavenie medzinárodných zmlúv a miesto Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 163
S v á k, J.: Verejný záujem a verejná prospešnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 175
K u b i n e c, M.: Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových obchodných spoločnostiach ... 195

Informácie
K l a n i c o v á, M.: Návrh právní úpravy veřejných zákazek ... 205

Z vedeckého života
Š a n d o r f i o v á, A., B e n k o, M., B r ň á k, P.: Správa z medzinárodnej konferencie (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť ... 211
L a c l a v i k o v á, M., S c h e l l e, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "V. Medzinárodný napoleonský kongres: ´Európa 1805´" ... 214
K r á l i k, J.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Kataríny Chovancovej ... 216
Oznámenie spoločnosti Karlovarské právnické dni ... 220

Recenzie a anotácie
Štenglová, I. - Drápal, L. - Púry, F. - Korbel, F.: Obchodní tajemství (Vozár, J.) ... 221

Justová, M.: Cisár je nahý (Porubčanová, Z.) ... 223


Articles

K l u č k a, J.: Equality and Equal Rights in European and International Law ... 123
P e c h o, P. - M i c h e l, F.: The principle of equality in EU law and in the case law of the Court of Justice of the European Communities ... 139
P o l á k o v á, A.: The legal position of international treaties and of the European Convention of Human Rights in the legal system of the Slovak Republic ... 163
S v á k, J.: Public interest and public utility in the legal order of the Slovak Republic ... 175
K u b i n e c, M.: Some remarks on status of supervisory board in stock company ... 195

Informations ... 205

From Scientific Life ... 211

Book Reviews and Annotations ... 221

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET