Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (2) )

Články
K a l e s n á, K.: Doktrína unikátnych zariadení optikou komunitárneho a národného súťažného práva ... 91
C s a c h, K.: Miesto dispozitívnych a kogentných právnych noriem (nielen) v obchodnom práve (I. časť – Všeobecné otázky a rozbor kogentných noriem) ... 102
A u g u s t i n i č, I.: Spoločnosť s ručením obmedzeným po sto rokoch ... 122
D l u g o š, R.: Rýnsky spolok a význam jeho existencie pre ústavné, politické a spoločenské reformy nemeckých štátov v ňom združených ... 138
P u c h o v s k ý, J.: Vecné a záväzkové právo v ríši Inkov ... 161

Diskusia
G y á r f á š, J.: Prvky ústavnosti v európskom práve ... 173

Informácie
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 – Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých. ... 186

Z vedeckého života
P o l á k o v á, A.: Medzinárodná vedecká konferencia „Terorizmus a medzinárodné právo“ ... 193

Recenzie a anotácie
Čierna-Lantayová, D. – Štefanovič, M. – Šutaj, Š. – Štefanský, M. – Zavacká, K.: Slovensko a dekréty prezidenta ČSR Edvarda Beneša v kontexte nariadení Slovenskej národnej rady. Vnútropolitické a zahraničnopolitické súvislosti (R. Ježková) ... 198
Marek, K.: Smluvní obchodní právo, kontrakty (O. Ovečková) ... 200
Řeháková, V.: Sociologie práva (S. Capíková) ... 201
Šišková, N.: Základy ruského práva a ruské právnické terminologie (J. Azud) ... 203


Articles
K a l e s n á, K.: An Essential Facilities Doctrine in the Frame of Optics of the Community and National Competition Law ... 91
C s a c h, K.: Position of Non-mandatory and Mandatory Rules (not only) in the Commercial Law (Part I. – General Issues and Analysis of Mandatory Rules) ... 102
A u g u s t i n i č, I.: A Limited Liability Company after a Century ... 122
D l u g o š, R.: The Confederation of the Rhine and its Significance for the Constitutional, Political and Social Reforms of its Member States ... 138
P u c h o v s k ý, J.: Property Law and Law of Obligations in the Inca Empire ...161

Discussion ... 173

Informations ... 186

From Scientific Life ... 193

Book Reviews and Annotations ... 198

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET