Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (2) )

Obsah

Články
M a z á k, J., D o b r o v i č o v á, G., O r o s z, L., J á n o š í k o v á, M.: Odkaz Súdneho dvora EÚ vnútroštátnym súdom o aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty základných práv EÚ: Rozsudky vo veciach Äklagaren Fransson a Melloni ... 115
K o b e r, J.: Omezení nuptuačního zastoupení na základě pohlaví a různice starší československé nauky ... 131
Z l o c h a, Ľ.: Záložné právo na podnik ako špecifický predmet záložného práva v právnom poriadku SR ... 140
Ř í č k a, R.: Genderová vyváženost v evropských společnostech skrze kvóty – nutnost nebo „absurdita“ ... 154
B a l á s z, E.: Výsluch na pojednávaní podľa maďarského Trestného poriadku, sugestívne otázky a ovplyvňovanie ... 176

Diskusia
T u r č a n, M.: Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú II ... 190

Z vedeckého života
Š v i d r o ň, J.: Posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Azudom, DrSc. ... 194
N e v o l n á, Z., P r o c h á z k o v á, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XI. Lubyho právnické dni Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve ... 196
Š u l e k o v á, Ž.: 8. ročník European Company and Financial Law Review Symposium (Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie) ... 198

Recenzie a anotácie
W i n t r, J.: Metódy a zásady interpretace práva (E. Bárány) ... 203
Č o r b a, J.: Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu (M. Kubinec) ... 205
C i b u l k a, Ľ. a kol.: Teória a prax legislatívy (B. Balog) ... 207
V r š a n s ký, P., V a l u c h, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné – Osobitá časť (P. Sladký) ... 209
V y š n ý, P.: Štát a právo Aztékov (J. Púchovský) ... 212


Contents

Articles
M a z á k, J., D o b r o v i č o v á, G., O r o s z, L., J á n o š í k o v á, M.: A Message of the Court of Justice of the European Union to National Courts on the Scope of Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: Åklagaren Fransson and Melloni Judgments ... 115
K o b e r, J.: The Limitation of Marriage by Proxy on the Ground of Sex and Disputes of the Older Czechoslovak Legal Doctrine ... 131
Z l o c h a, Ľ.: Lien on an enterprise as specific subject of a lien in law of SR ... 140
Ř í č k a, R.: Gender balance within European companies through the quotas – necessity or “absurdity” ... 154
B a l á s z, E.: Hearing in court according to the Hungarian Criminal Procedure Code, suggestive questions and influencing ... 176

Discussion
T u r č a n, M.: Termination of contracts concluded for a definite period ... 190

From Scientific Life
Š v i d r o ň, J.: Last goodbye to prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. ... 194
N e v o l n á, Z., P r o c h á z k o v á, K.: Proceedings from international scientific conference XI Luby Law Days „Protection of a Weaker Entity in Private Law“ ... 196
Š u l e k o v á, Ž.: The 8th year of the European Company and Financial Law Review Symposium (Proceedings from the international scientific conference) ... 198

Book Reviews and Annotations
W i n t r, J.: Methods and principles of interpretation of law (E. Bárány) ... 203
Č o r b a, J.: Commercial and competition-law aspects of sport (M. Kubinec) ... 205
C i b u l k a, Ľ. a kol.: Theory and practice of legislation (B. Balog) ... 207
V r š a n s k ý, P., V a l u c h, J. a kol.: International public law – Special part (P. Sladký) ... 209
V y š n ý, P.: State and law of the Aztecs (J. Púchovský) ... 212

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET