Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (2) )

Obsah

Články
C h o v a n c o v á, K.: Nové Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného arbitrážneho súdu ICC (Výhody a špecifiká) ... 105
N o v o t n á, M. – V a r g a , P.: Vplyv úniového práva na medzinárodný rámec právnej úpravy zodpovednostných vzťahov jadrového práva ... 128
H o d á s, M.: Tabuľka zhody ako náležitosť prebratia smernice (orientačná istota v právnom poriadku) ... 149
A b e l o v s k ý, T.: Virtualizácia ako metóda riešenia spoločenských problémov ... 164

Právo a spotrebiteľ
O v e č k o v á, O.: Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie ... 178

Z vedeckého života
Š u l e k o v á, Ž.: 9. ročník European Company and Financial Law Review Symposium (správa z medzinárodnej vedeckej konferencie) ... 187
K a p e l, J.: Správa z vedeckého seminára „Selhání corporate governance“ ... 190

Recenzie a anotácie
P ř i b á ň, J.: Obrana ústavnosti aneb Česká otázka v postnacionální Evropě (L. Berdisová, E. Korpáš) ... 194
Č e n t é š, J. a kol.: Vojnové trestné činy a ich trestanie v súčasnosti (B. Šramel) ... 201


Contents

Articles
C h o v a n c o v á, K.: The New ICC Arbitration Rules – Advantages and the Main Features ... 105
N o v o t n á, M. – V a r g a , P.: Influence of EU law on the international framework of legal regulation of the liability relations in nuclear law ... 128
H o d á s, M.: Correlation table as the appropriateness of the transposition of Directive (Orientation certainty in legal order) ... 149
A b e l o v s k ý, T.: Virtualisation as a method of solution of social problems ... 164

Law and consumer
O v e č k o v á, O.: Concept of prescription and ex officio obligation of the court to take into account prescription ... 178

From Scientific Life
Š u l e k o v á, Ž.: The 9th European Company and Financial Law Review Symposium (report from international scientific conference) ... 187
K a p e l, J.: Report from scientific seminar „Failure of corporate governance“ ... 190

Book Reviews and Annotations
P ř i b á ň, J.: Defence of constitutionality or the Czech issue in post-national Europe (L. Berdisová, E. Korpáš) ... 194
Č e n t é š, J. et al.: War crimes and their present punishment (B. Šramel) ... 201

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET