Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2-3 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88(2-3) )

Články
Švidroň, J. - Telec, I: Predhovor ... 131
Telec, I.: Okolnosti novely českého autorského zákona ... 133
Švidroň, J.: Poohliadnutie sa a hľadenie dopredu v slovenskom autorskom práve ... 142
Vojčík, O.: Tvorba autorských diel v pracovnom pomere ... 150
Černý, M. - Telec, I.: Prodej internetového portálu ... 159
Vozár, J.: Vybrané otázky osobnostných práv a autorského práva v reklame ... 167
Křesťanová, V.: Kolektivní dílo/spoločné dielo, včetně exkursu do komunitárního práva ... 172
Muríň, P.: Autorskoprávne aspekty tvorny a využívania audiovizuálnych diel ... 178
Černý, M.: Směrnice o vynutitelnosti práv k duševnímu vlastnictví ... 187
Petřek, V.: Ochrana duševného vlastníctva colnými orgánmi z hľadiska medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z dohody TRIPS ... 193
Cholenský, R.: Alternativní metody řešení sporů z autorského práva, možnosti využití mediace ... 199
Adamová, Z.: Európske podnety na zdokonaľovanie kolektívnej správy práv podľa autorského zákona ... 207
Strnad, M.: Shrnující argumenty pro a proti tzv. softwarovým patentům ... 215
Škreko, A.: Koncepčné rozdiely medzi slovenským a českým autorským zákonom, výchdiská a dôsledky ... 219
Koukal, P.: Parodie - pohled autorskoprávní a nekalosouťežní ... 228
Petkov, I.: Miera objektivizácie objektívnej zodpovednosti pri zásahu do osobnostných práv ... 236
Ľupták, M.: Rozhranie medzi trestnoprávnou a civilnoprávnou ochranou autorského práva ... 241
Zámožík, J.: Vybrané právne aspekty licenčných zmlúv na shareware a freeware a ich kontraktácie podľa slovenského práva ... 248
Tůma, P.: Výzvy a úskalí připravované směrnice ES o koletivní správě autorských práv a práv s autroským právem souvisejících ... 255
Návrat, M.: K problematike vkladu, založenia, exekúcie autorskej licencie a jej zhrnutiu do konkurznej podstaty ... 262
Miščíková, R.: Ochrana a tvorba webstránok po prijatí nového Autorského zákona v Slovenskej republike ... 269
Charvát, R.: Limitace principu vyčerpání autorských a souvisejících práv v digitálním prostředí dle práva ES ... 277

Zahraničné autorské právo
Dietz, A.: Nové nemecké autorské zmluvné právo ... 283

Recenzie a anotácie
Goode, R. - Kronke, H. - McKendrick, E. - Wool, J.: Transnational Commercial Law. international Instruments and Commentary (Švidroň, J.) ... 295

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET