Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(3) )

Články
Lloyd Cutler - Herman Schwartz: Ústavná reforma v ČSFR: E duobus unum? ... 201
Krčová, E.: Európsky integračný proces ("európska idea") - história, súčasnosť, perspektívy ... 224
Čič, M. - Gašparovič, I.: O niektorých otázkach novely Trestného zákona ... 235
Bárány, E.: Rokovacie poriadky Národného zhromaždenia prvej republiky ... 244
Drgonec, J.: Právo na zdravie vo svetle zákonov prijatých v ČSFR roku 1991 ... 255
Colotka, P.: O právnej ochrane výsledkov tvorby (Konspekt práce Jána Švidroňa "Tvorba a právo") ... 261

Z vedeckého života
Machajová, J.: Seminár o zabezpečení zlučiteľnosti česko-slovenského právneho poriadku s právom Európskych spoločenstiev ... 282
Ondrašik, M: Demokracie a federalismus v Evropě zítřka - přednáška univerzitního profesora dr. H. Schambecka ... 284

Recenzie a anotácie
Šamalík, F.: Právní stát kontra stalinizmus (E. Krčová) ... 291
Jaspers, K.: Otázka viny (Příspěvek k německé otázce) (E. Bárány) ... 292
Krejčí, J.: Problémy demokracie (E. Krčová) ... 294

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET