Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(3) )

Články
Kaiser G.: Viktimológia dnes ... 213
Šebesta Š.: Vysoký komisár KBSE pre národnostné menšiny ... 228
Ovečková O.: Premlčanie v Obchodnom zákoníku ... 244
Marek K.: Smlouva mandátní a smlouva komisonářská v obchodním zákoníku ... 262
Vyparina S.: Obsah a rozsah pojmu obchodného mena ... 268
Kmeť J.: Preukázanie neregulovanej ceny nehnuteľnosti ... 285
Orosz L. - Jankuv J.: K niektorým problémom ústavnosti zániku ČSFR a vzniku samostatnej Slovenskej republiky ... 289

Informácie
Colotka P.: Piaty erazmovský seminár z právnej teórie ... 301

Recenzie a anotácie
N. S. Simmonds: Central Issues in Jurisprudence (J. Prusák) ... 305
F. Fontette: Vocabulaire juridique (P. Colotka) ... 306
D. Hendrych: Základy správní vědy (P. Kukliš) ... 307
M. Novak: Duch demokratického kapitalismu (J. Čipkár) ... 308
F. Šamalík: O podstatě a záludnostech politiky (J. Čipkár) ... 310
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky ... 313

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET