Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(3) )

Články
Bárány E.: Rub deetatizácie ... 209
Řehůřek M.: Vplyv verejnej správy na proces deetatizácie ... 215
Colotka P.: Ľudskoprávna dimenzia právneho štátu ... 219
Hohoš L.: Ľudské práva a sociálna spravodlivosť ... 222
Gašpar M.: Moderný demokratický štát ako štát právny ... 228
Malcevová E.: Občan - občianska spoločnosť - právny štát ... 232
Ďuriač M. - Koper J.: Konštituovanie občianskej spoločnosti v podmienkach právneho štátu ... 237
Lakatoš M.: O dvou základních stránkách právního státu ... 245
Roško R.: Občianske typy a budovanie právneho štátu (Charakteristika typov "oráč" a "priamak") ... 251
Čambáliková M.: Sociologická reflexia občianskych typov v období budovania právneho štátu (Charakteristika typov "zmocňovač" a "podrývač") ... 258
Macháček L.: Občianske typy v rodiacom sa právnom štáte v SR: "solitér" a "valaškár" ... 265
Nikodým D.: K niektorým otázkam úpravy deľby moci v Ústave Slovenskej republiky ... 271
Krsková A.: Sudca v právnom štáte ... 276
Pinz J.: Právnost státních funkcí v moderním právním státě 278
Skála J.: Funkce úřadu ombudsmana v právním státě ... 283
Azud J.: K otázke rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade Ústavy SR s medzinárodnými zmluvami (o ľudských právach) ... 292
Dobrovičová G.: Interakcia občianskej spoločnosti a právneho štátu v ekonomickej oblasti ... 300
Kanárik I.: Mimoprávne problémy právneho štátu ... 303
Chovanec J.: Ústava Slovenskej republiky a jej demokratický charakter ... 312
Zavacká K.: Suverenita štátu a samourčovacie právo 320
Drgonec J.: Na margo miesta a úlohy ústavy v praxi slovenského právneho myslenia ... 325
Škula Ľ.: Poznámky k vzťahu štátu a cirkví v Slovenskej republike ... 333
Benčík M.: Trestné právo a kontrola kriminality ... 335
Mancel I.: Boj proti trestnej činnosti a práva občanov ... 340
The Conference "Rechtsstaat, its conceptions and institutions" (Summary) ... 344

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET