Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(3) )

Články
Kresák P.: Decentralizovaný a centralizovaný model súdnej kontroly ústavnosti ... 185
Morščakovová T.: Ústavný súd Ruskej federácie, nové tendencie v rozvoji ústavného súdnictva ... 206
Klučka J.: Dodatkový protokol č. 11 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ... 225
Colotka P.: Právnofilozofické úvahy k publikácii J. - F. Lyotard: O postmodernismu ... 232

Z vedeckého života
Nikšová G.: Medzinárodná konferencia "Národné a medzinárodné aspekty boja proti organizovanému zločinu a terorizmu" ... 242
Bárány E.: Správa z konferencie "Právna teória a právna filozofia na prelome tisícročí" ... 245
Weissová T.: Konferencia "Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti" ... 247
Černejová A.: Seminár "Dobrovoľné vyrovnanie ako možnosť prežitia podnikov" ... 250
Srebala O.: Týždeň európskeho práva ... 253

Recenzie a anotácie
O slobode a spravodlivosti. Liberalizmus dnes (J. Čipkár) ... 255
Blackwellova encyklopedie politického myšlení (M. Řehůřek) ... 257
A. Hamilton - J. Madison - J. Jay: Listy federalistů (V. Kuvíčková) ... 258

Správy
Správa o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce JUDr. Marty Thurzovej (L. Orviský) ... 264

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET