Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(3) )

Články
Prusák J.: Temporalita a retroaktivita právnych noriem ... 179
Magurová Z.: Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku (Úvahy de lege ferenda) ... 198
Šmid M.: Slovensko a Antarktický zmluvný systém ... 223
Grúň L.: Päťdesiat rokov povojnového vývoja devízového práva na Slovensku ... 232

Diskusia
Zemanovičová D.: Zákon o ochrane súťaže vyžaduje logický výklad ... 247

Informácie
Azud J.: Niekoľko poznámok k "Štúdii o rozširovaní NATO" ... 253

Z vedeckého života
Šamko P.: Tretia právnická fakulta v Slovenskej republike ... 258
Patakyová M.: Správa z konferencie "Environmentalizácie právneho poriadku Slovenskej republiky - možnosti a perspektívy" ... 259

Recenzie a anotácie
R. Boháčková: Základy konstrukce Kelsenovy ryzí nauky právní (A. Krsková) ... 261
J. Prusák: Teória práva (E. Bárány) ... 262
M. Bogdan: Comparative Law (A. Bröstl) ... 265
S. Košičiarová a kol.: Právo životného prostredia ... 268

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET