Právny obzor

5

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(3) )

Články
Bröstl, A.: Právny štát v postmodernej situácii ... 211
Pavlíček, V.: Stát a právo v postmoderní situaci? ... 215
Prusák, J.: Princípy v práve ... 221
Večeřa, M.: Spravedlnost práva v pluralitě spravedlnostního hodnocení ... 228
Bárány, E.: Postmoderná situácia a ľudské práva ... 234
Nikodým, D.: Občan a normotvorba ... 240
Jirásková, V.: Ústavní reformy - součást diskusí o budoucnosti právního státu ... 245
Bujňáková, M.: Dodržiavanie princípov právneho štátu ... 250
Kanárik, I.: "Verejný záujem" v právnom štáte ... 256
Pinz, J.: Právní stát v postmoderní situaci ... 263
Hungr, P.: Právní status - normy a realita ... 272
Houbová, D.: Dimenze lidských práv ... 276
Ovečková, O.: Spravodlivosť ako kritérium hodnotenia správania v súkromnom práve ... 280
Kusá, Z..: Viditeľnosť štátu v životopisných rozprávaniach chudobných ľudí ... 285
Novák, F.: Socialně právní stát: umírající nebo perspektivní idea ... 291
Řehůřek, M.: Participačná demokracia a suverenita občanov ... 295
Orosz, L.: Forma vlády na prelome tisícročí (stredná a východná Európa - vybrané otázky) ... 300
Koper, J.: Štát a štátna elita v modernej situácii ... 307
Ďuriač, M.: Právny štát a niektoré súčasné sociálnopolitické doktríny ... 314
Gašpar, M.: Demokratický štát z hľadiska modernizmu a postmodernizmu ... 320
Colotka, P.: Vízia práva a štátu s postmodernou ozvenou ... 323
Kráľová, Ľ.: Postmoderná situácia a Slovensko ... 331
Čipkár, J.: Postmoderná situácia a jej východiská pre ďalší vývoj spoločnosti, štátu a práva ... 338
Hohoš, L.: Právo a výzva postmodernej situácie ... 345
Cvrček, F.: Předmoderní myšlení, postmoderna a právo ... 351
Zavacká, K.: K otázke postavenia európskych štátov mimo rozšírenej Európskej únie ... 357
Brhlíková, R.: Suverenita štátu ... 362
Chovanec, J.: Suverenita štátu vo svetle Ústavy Slovenskej republiky ... 365
Kuvíčková, V.: Koncepcia autonómneho jedinca v liberálnom štáte ... 369
Macháček, L.: Príprava občanov SR na európsku integráciu ... 372
Roško, R.: O D/P/EU-typoch s dôrazom na demokratizačný rozmer ... 378
Colotka, P.: State and Law in a postmodern Condition (The conference report) ... 386

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET