Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(3) )

Články
Krsková, A.: Obrana filozofie práva alebo "nič nie je praktickejšie ako dobrá teória" ... 227
Vojčík, P.: Duševné vlastníctvo a vlastnícke právo ... 239
Cirák, J.: Pojem, funkcie a pramene zmenkového práva ... 247
Kerecman, P.: Zabezpečenie záväzkov prevodom práva (I. časť) ... 264
Kalesná, K.: Zodpovednosť za výrobok ... 276
Martincová, M.: Niektoré kolízne problémy obchodných a zmluvných vzťahov ... 293

Z vedeckého života
Bárány, E.: Sedemdesiate narodeniny prif. JUDr Jána Azuda, DrSc. ... 298
Spolupráca Slovenskej republiky s Medzinárodným ústavom pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme ... 299
Brhlíková, R.: Správa z vedeckej konferencie "Problémy právneho štátu v Slovenskej republike ... 300

Recenzie a anotácie
M. Čič a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky (E. Bárány) ... 304
Š. Šebesta: Medzinárodná ochrana národností. Európsky štandard v dokumentoch (P. Vršanský) ... 308
J. Žatkuliak: Federalizácia československého štátu 1968-1970 (J. Beňa) ... 310
V. Balaš - P. Šturma: Kurs medzinárodního ekonomického práva (L. Grúň) ... 312
W. Brodzinski - D. Górecki - K. Skotnicki - T. Szymczak: Vzajemne stosunki miezdy wladza ustawodawcza a vykonawcza (Bialorus, Czechy, Litwa, Ruminja, Slowacja, Wegry) (Ľ. Cibulka) ... 315
J. Drobník - M. Damohorský: Lesní zákon a předpisy související - Texty s předmluvou; J. Drobník - L. Škoda - M. Damohorský: Zákon o odpadech a předpisy související - Zákony s poznámkami (S. Košičiarová) ... 316

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET