Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(3) )

Články
Fogaš, Ľ. - Mazák, J.: Rekodifikácia súkromného práva (Stav, perspektívy, východiská) ... 193
Řehůřek, M.: Verejná správa v Slovenskej republike: kontexty a atribúty ... 205
Vozár, J.: Generálna klauzula nekalej súťaže ... 213
Lapšanský, L.: Komunitárne právo odvodené a prístup k unikátnym zariadeniam ... 226
Košičiarová, S.: Administratívnoprávne aspekty nápravy následkov protiprávneho konania podľa predpisov o ochrane životného prostredia ... 243
Beňa, J.: Historiografia a rekonštrukcia vyhlásenia slovenského štátu 14. marca 1939 ... 251

Informácie
Pirč, J.: Akčné programy pre životné prostredie a nástroje ich realizácie v podmienkach Európskej únie ... 261

Z vedeckého života
Čič, M.: Reakcia na informáciu JUDr. Jozefa Vozára, CSc.: Medzinárodná konferencia „Sloboda prejavu" ... 270

Recenzie a anotácie
R. Zippelius: Das Wesen des Rechts. Eine Einführung in die Rechtsphilosophie (A. Bröstl) ... 271
I. Kamenec: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947 (K. Zavacká) ... 273
J. Čipkár: Etika a právo životného prostredia (J. Pirč) ... 279
V. Babčák: Daňová správa a daňové konanie. Komentár (T. Seman) ... 281

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET