Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2002; 85(3) )

Články
Mazák, J. - Gajdošíková, Ľ.: Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky ... 191
Svák, J. - Kuteničová, E.: Vzájomné vzťahy a perspektívy ochrany ľudských práv v rámci Rady Európy a Európskej únie ... 209
Šmihula, D.: Oprávnenie štátu obmedziť ľudské práva ... 230
Kanárik, I. - Bujňáková, M.: Národná banka Slovenska - právna úprava jej postavenia a tvorby práva ... 242
Čeplíková, M.: Náboženské organizácie na Slovensku a pramene práva ... 253
Nemčeková, R.: Vzťah lekár - pacient z pohľadu právnej úpravy ... 264
Chovanec, J.: Vznik samostatnej Slovenskej republiky z hľadiska legitimity (Inauguračná prednáška) ... 271

Informácie
Azud, J.: K otázke medzinárodného terorizmu ... 290
Katner, W. J.: Amerikanizácia práva v Európe a Poľsku ... 294

Z vedeckého života
Kvasničková, J.: Konferencia o postavení a úlohe ombudsmana v demokratickej spoločnosti ... 302
Bohmová, D.: Správa o inauguračnej prednáške doc. JUDr. Jozefa Králika, CSc. ... 304

Recenzie a anotácie
L. Hubenák: Právne dejiny Slovenska do roku 1945 (P. Macko) ... 307
J. Boguszak - J. Čapek - A. Gerloch: Teória práva (E. Bárány) ... 309
A. Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom (J. Švidroň) ... 313
A. Paulíčková, A.: Aby podnikanie bolo úspešné (J. Bystrický) ... 317
S. Košičiarová a kol.: Právo životného prostredia (J. Tóth) ... 318

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET