Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2002; 85(3) )

Články
Mazák, J. - Gajdošíková, Ľ.: Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky ... 191
Svák, J. - Kuteničová, E.: Vzájomné vzťahy a perspektívy ochrany ľudských práv v rámci Rady Európy a Európskej únie ... 209
Šmihula, D.: Oprávnenie štátu obmedziť ľudské práva ... 230
Kanárik, I. - Bujňáková, M.: Národná banka Slovenska - právna úprava jej postavenia a tvorby práva ... 242
Čeplíková, M.: Náboženské organizácie na Slovensku a pramene práva ... 253
Nemčeková, R.: Vzťah lekár - pacient z pohľadu právnej úpravy ... 264
Chovanec, J.: Vznik samostatnej Slovenskej republiky z hľadiska legitimity (Inauguračná prednáška) ... 271

Informácie
Azud, J.: K otázke medzinárodného terorizmu ... 290
Katner, W. J.: Amerikanizácia práva v Európe a Poľsku ... 294

Z vedeckého života
Kvasničková, J.: Konferencia o postavení a úlohe ombudsmana v demokratickej spoločnosti ... 302
Bohmová, D.: Správa o inauguračnej prednáške doc. JUDr. Jozefa Králika, CSc. ... 304

Recenzie a anotácie
L. Hubenák: Právne dejiny Slovenska do roku 1945 (P. Macko) ... 307
J. Boguszak - J. Čapek - A. Gerloch: Teória práva (E. Bárány) ... 309
A. Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom (J. Švidroň) ... 313
A. Paulíčková, A.: Aby podnikanie bolo úspešné (J. Bystrický) ... 317
S. Košičiarová a kol.: Právo životného prostredia (J. Tóth) ... 318

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET