Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(3) )

Články
Boguszak, J.: Pojetí druhy a význam právnich principů ... 241
Večeřa, M.: Právní principy, přirozené právo a hlediska spravedlnosti ... 247
Dobrovičová, G., Kanárik, I.: Vplyv doktrín Ústavného súdu SR na právne princípy ... 255
Prusák, J.: Právne princípy a pramene slovenského práva ... 264
Vaculíková, N.: Aplikácia práva a právne princípy ... 273
Bujňáková, M.: Právne princípy v tvorbe a výklade daňového práva ... 282
Bárány, E.: Princípy vo vzťahoch práva a morálky ... 287
Tóthová, M.: Právne princípy v rôznych právnych kultúrach ... 294
Hungr, P.: Náboženské a mravní principy nekřesťanských právnich kultur ... 300
Chovancová, J.: Vzťah právnych princípov k prirodzenému právu a spravodlivosti ... 306
Colotka, P.: Princíp princípov aktivít Európskeho súdu pre ľudské práva ... 313
Mužíková, A.: Právní principy v ES/EU se zaměřením na chartu základních práv EU ... 317
International Scientific Conference „Law and Principles“ ... 320

Recenzie a anotácie
Damohorský, M.: České právo životního prostředí (S. Košičiarová) ... 321
Pavlíček, V.: O české státnosti (Úvahy a polemiky) 2. O právech, svobodách a demokracii (J. Beňa) ... 322
Madliak, J., Srebalová M.: Základné práva a slobody v Ústave Slovenskej republiky - I. časť Základné práva a slobody (J. Tóth) ... 323

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET