Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(3) )

Články
Strážnická, V.: K pojmovému vymedzeniu európskeho práva. Inauguračná prednáška ... 195
Balog, B.: Úvahy o neschválenom návrhu novely Ústavy Slovenskej republiky ... 202
Grúň, L.: Od financií k finančnému právu ... 229
Čavojský, P.: Základné princípy právnej úpravy ponuky na prevzatie podielu na majetkových cenných papieroch podľa 13. Smernice ... 250
Polčák, R.: Kyberprostor: Nové výzvy právní teorii ... 261

Z vedeckého života
Vostrá, L. - Grospič, J.: Reforma věrejné správy v teorii a praxi (Vědecká konference, Třešt, Česká republika, 22. - 24. 10. 2003) ... 266

Recenzie a anotácie
Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předbežné otázce podle článku 234 (3) SES (A. Tokár) ... 282
Jech, K., Kuklík, J., Mikule, V.: Němci a Maďari v dekretech prezidenta republiky (K. Zavacká) ... 285
Šína, Z.: Tvorba práva. Pravidla, metodika a technika. (J. Kráľ) ... 290
Fenyk, J.: Veřejná žaloba. Díl první (Š. Beneč) ... 291

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET