Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (3) )

Články

J u r č o v á, M.: "The Common Frame of Reference (CFR)" - perspektívny zdroj na ceste k rekodifikácii občianskeho práva ... 227
V o z á r, J.: Súd locuta kauza finita (niekoľko poznámok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006) ... 239
B a l o g, B.: Imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky ... 244
T ó t h o v á, K.: Niekoľko úvah k inštitútu verejného ochrancu z hľadiska Ústavy SR a platnej právnej úpravy ... 265
P ř i b y l, S.: Divergence v rozvoji konfesního práva v České republice a na Slovensku od roku 1993 ... 271
V a l ú š e k, L.: Platónov Kritón a legitimita práva ... 295

Informácie
R e p k o v á, K.: Alternatívy opatrovníctva v systéme sociálno-právnej ochrany dospelých: zahraničné skúsenosti ... 300

Z vedeckého života
V o z á r, J.: Konferencia k pripravovanému návrhu českého občianskeho zákonníka ... 313
K u č e r a, M.: 2. medzinárodné bienále "Vyjednávanie a premeny sveta (perspektívy pre výskum a činnosť)" ... 314

Recenzie a anotácie
Wawrzyniak, J.: Tryb ustawodawczy a jakošé prawa. Ústavodarný proces a kvalita práva (Šavrdová, G.) ... 316
Antalová, B.: Problém zapríčinenia v rímskom klasickom práve (Vrana, V.) ... 319
Večeřa, M.: František Weyr (Koršlák, D.) ... 321
Vetrák, M.: Právo Európskych spoločenstiev. Acquis communautaire (Gogoláková, E.) ... 322


Articles

J u r č o v á, M.: "The Common Frame of Reference( CFR)"- a perspective source in the way to the re-codification of the civil law ... 227
V o z á r, J.: Curia locuta causa finita - some remarks to the adopted Constitutional law no. 254/2006 Coll. ... 239
B a l o g, B.: Parliamentary privileges of the deputies of the National Council of the Slovak Republic ... 244
T ó t h o v á, K.: Some remarks to the institute of ombudsman from the point of view of the Constitution of the Slovak republic and valid legal regulation ... 265
P ř i b y l, S.: A divergence in the development of the confession law in the Czech Republic and Slovakia since 1993 ... 271
V a l ú š e k, L.: Plato´s Criton and legitimacy of law ...295

Informations ... 300

From Scientific Life ... 313

Book Reviews and Annotations ... 316

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET