Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 3 | Ročník 103 | 2020

English version 

Články

Je ordoliberalizmus mŕtvy? (Inauguračná prednáška) ... 159
K a l e s n á, K.

Štatutárny orgán ako pracovník podľa práva EÚ a európske procesné právo ... 169
B a r a n c o v á, H.

Systematika európskeho normatívneho rámca financovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu ... 183
L a p š a n s k ý, L.

Nárok na primerané zadosťučinenie, jeho preukazovanie a odôvodnenie súdneho rozhodnutia ... 198
Z l o c h a, Ľ.

Informácie

Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda ... 211
M a r e k, K.

Diskusia

Východná Európa cez okno západnej právnej komparatistiky ... 230
C o l o t k a, P.

Recenzie a anotácie

R e s c h o v á, J. – K i n d l o v á, M. – G r i n c, J. – P r e u s s, O. – A n t o š, M.: Státověda: Stát. Jednotlivec. Konstitucionalizmus. (E. Bárány) ... 236

V y š n ý, P. – M a r t i š k o v á, M.: Praktikum zo svetových dejín štátu a práva (I. Lanczová) ... 240

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET