Právny obzor

2

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 3 | Ročník 105 | 2022

English version 

Články

Vplyv európskej normotvorby na národné parlamenty a legitimita legislatívneho procesu v EÚ ... 183
Ž i t n á, Z.

Force Majeure ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť v medzinárodnom investičnom práve ... 191
C h o v a n c o v á, K.

O pôsobnosti obce ... 205
K u k l i š, P.

Autonómne doručovacie roboty (regulácia potenciálne disruptívnej technológie) ... 233
H o d á s, M.

Úřední změna pohlaví jako úvaha de lege ferenda? ... 246
K o t k o v á, P.

Recenzie a anotácie

C i s k o, L.: Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní (R. Šťastová) ... 268

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET