Právny obzor

1

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 3 | Ročník 106 | 2023

English version 

Články

Súbeh reivindikačného a odškodňovacieho nároku ... 177
H l u š á k, M.

Vývoj konceptu brániacej sa demokracie v slovenskom právnom poriadku ... 189
C i b i k, S.

Niekoľko úvah o súčasných štandardoch tvorby práva v Poľsku ... 202
S e r o w a n i e c, M.

Rozhodujúci nástroj boja proti organizovanej kriminalite? Spolupracujúci obvinený ... 215
V r t í k o v á, K.

Právna úprava prvkov kontradiktórnosti v štádiu prípravného konania podľa právneho systému common law s dôrazom na USA ... 238
M i k l ó s s y o v á, L.

Diskusie

Interpretačné nejasnosti súvisiace s možnosťou uzavretia zmieru v priestupkovom konaní (ešte jeden príspevok do diskusie) ... 251
T o m a š, L.

Z vedeckého života

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie ... 263
Z á v a d s k á, E.

Recenzie a anotácie

F i a č a n, I., K e r e c m a n, P., Š t i a v n i c k ý, J. a kol.: Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 – 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času (M. Gajdošová) ... 266

K r o š l á k, D.: Právny štát – vývoj, princípy, mechanizmy ochrany (R. Jakubáč, Ľ. Šoltysová) ... 269

D v o ř á k, T.: General Meeting of a joint-stock company (S. Adamiková) ... 272

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET