Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(4) )

Články
Suchoža, J.: Úvahy v obchodnom práve ... 297
Hanes, D.: Právne postavenie obchodnej spoločnosti medzi uzavretím spoločenskej zmluvy a zápisom spoločnosti do obchodného registra (predbežná spoločnosť) ... 312
Klapáč, J.: Ústredný orgán štátnej správy pre životné prostredie v Českej a Slovenskej Federatívnej republike ... 324
Řehuřek, M.: Všeobecné hodnotové atribúty samosprávy ... 339
Bárány, E.: Nad knihou Alvina Tofflera: Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century (Posun moci. Vedomosti, bohatstvo a násilie na prahu 21. storočia) ... 349
Zavacká, K.: Vplyv sovietskej právnej vedy na obsah česko-slovenského práva po roku 1948 ... 357

Diskusia
Azud, J.: Súvislosti zvrchovanosti ... 380
Vozár, J.: Občan versus lustračný zákon ... 383
Chovancová, J.: Otázka legitimácie a delegitimizácie vedy v postmodernizme ... 388

Z vedeckého života
Valentová, V.: Ombudsmanský systém v Rakúsku ... 393

Recenzie a anotácie
Dahrendorf, R.: Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě (E. Bárány) ... 395
Ebke, W. F.: Internationales Devisenrecht (L. Grúň) ... 398

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET