Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(4) )

Články
Klučka J.: Miesto a postavenie zmlúv o ľudských právach a základných slobodách v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 317
Čič M.: Ústavný súd Slovenskej republiky - orgán ochrany ústavnosti ... 329
Vozár J.: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače ... 339
Chovancová J.: Súčasné liberalistické koncepcie spravodlivosti ... 347
Azud J.: K pojmu, definícii a úlohe medzinárodného práva v súčasnej etape ... 352
Pirč J.: Európske spoločenstvá a ochrana životného prostredia ... 362
Strážnická V.: Právny charakter Európskych spoločenstiev ... 375
Žilinčík P.: Niekoľko aspektov práva na informácie o životnom prostredí ... 390
Vyparina S.: Súčasné problémy s obchodným menom a ochranou proti zásahu do práva na obchodné meno ... 396
Borhyová M.: Recepcia rakúsko-uhorských právnych predpisov v oblasti náboženstva po roku 1918 ... 404

Z vedeckého života
Bárány E.: Konferencia o organizovanom zločine a terorizme v postkomunistickej spoločnosti ... 411

Recenzie a anotácie
R. Aron: Esej o slobodách (J. Čipkár) ... 413
R. H. Folsom - M. W. Gordon - J. A. Spanogle: International Business Transactions (A. Černejová) ... 415
M. Potacs: Devisenbewirtschaftung (Ľ. Grúň) ... 417
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky - ročník 1993 ... 420

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET