Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(4) )

Články
Strážnická V.: Ochrana ľudských práv a jej perspektívy v Európe ... 353
Orosz L.: Inštitút prezidentského veta v Ústave Slovenskej republiky ... 362
Švidroň J.: Vývoj rozhlasového a televízneho práva v Česko-slovensku od roku 1948 ... 375
Vojčík P. - Vyparina S.: Nehmotné statky a duševné vlastníctvo ... 390
Žitňanská L.: Právne postavenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky ... 402
Kristová K.: Niekoľko poznámok k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ... 413

Informácie
Šebesta Š.: Ľudská dimenzia helsinského procesu: pravidlá a nástroje spolupráce pre obdobie zmeny ... 420
Shugaa, A. B. H.: Obchod z hľadiska islamu ... 424

Z vedeckého života
Colotka P.: Šiesty erazmovský seminár z právnej teórie ... 428
Magurová Z.: Správa o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce JUDr. A. Černejovej ... 431

Recenzie a anotácie
M. Řehůřek: Základy teórie samosprávy (Ľ. Hudek) ... 433
Chongko Choi, Law in Korea (A. Bröstl) ... 435
Julio D. Gonzáles Campos - Luis I. Sánchez Rodriguez - Ma. Paz Andrés Sáenz de Santa María: Curso de Derecho Internacional Público (V. Rosenberg) ... 439

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET