Právny obzor

6

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(4) )

Články
Ovečková O.: Zodpovednosť v obchodnom práve ... 267
Drgonec J. - Drgoncová J.: Ústavná a zákonná ochrana hospodárskej súťaže v Slovenskej republike ... 280
Orosz L.: Právna úprava a praktická realizácia petičného práva v Slovenskej republike ... 298
Mathern V.: Slovenské trestné právo (Perspektívy a vývojové trendy) ... 309
Schelleová I. - Schelle K.: 100 let kodifikace moderního občanského soudního řízení ... 320
Marquand Ch.: Právo na vlastníctvo podľa Európskej konvencie ľudských práv a východný blok ... 326

Informácie
Vozár J.: Referendum a možnosti jeho uplatnenia v oblasti medicínskeho práva ... 334

Recenzie a anotácie
J. Filip - J. Svatoň - J. Zimek: Základy státovědy (E. Bárány) ... 337
I. Tomeša, kol.: Právo sociálního zabezpečení (Ľ. Gajdošíková) .... 340
A. Bröstl: Dejiny politického a právneho myslenia (P. Colotka) ... 341
M. Posluch - Ľ. Cibulka: Štátne právo Slovenskej republiky (D. Dorotin) ... 345
L. Scholhammer: Die Rechtsverbindlichkeit des Patiententestaments (J. Vozár) ... 348

Správy
Správa z obhajoby doktorandskej práce JUDr. Lucie Žitňanskej (M. Patakyová) .... 351

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET