Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(4) )

Články
Bonell M. J.: Zásady UNIDROIT a Viedenský dohovor - alternatívne alebo doplňujúce sa nástroje medzinárodného obchodu? ... 271
Gaster J.: Najnovší vývoj v Európskej únii so zreteľom na právnu ochranu databáz ... 287
Šmid M.: Implementácia a súdna interpretácia medzinárodného práva v Kanade ... 297
Prusák J.: Právo na vlasť v Ústave Slovenskej republiky ... 305
Štefanovič M.: Prevody vlastníckeho práva k pozemkom ... 312
Grúň L.: Problematika tvorby a ochrany životného prostredia v normách finančného práva ... 322
Žitňanská L.: Podstata a predpoklady existencie hospodárskej súťaže ... 339

Informácie
Jakubčínová O.: Možnosť mimosúdneho riešenia obchodných sporov ... 348
Beneč Š.: Medzinárodná asociácia prokurátorov ... 350

Diskusia
Drgonec J.: Právna ochrana hospodárskej súťaže v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 351

Recenzie a anotácie
P. Saladin: Wozu noch Staaten? Zu den Funktionen eines modernen demokratischen Rechtstaats in einer zunehmend überstaatlichen Welt (E. Bárány) ... 359
M. Damohorský M.: Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí (S. Košičiarová) ... 363

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET