Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(4) )

Články
Rusiňák, P: Koncepcia nového systému sociálneho zabezpečenia, východiská, ciele a súčasný stav reformy ... 391
Matlák, J.: Sociálne právo a jeho sociálno-etické základy ... 398
Večeřa, M.: Sociální zabezpečení v sociálním státu ... 403
Konečný, S.: Štát a sociálna politika ... 409
Gregorová, Z.: K zásadám práva sociálního zabezpečení ... 415
Závadská, E.: Rozhodovacia činnosť súdov vo veciach sociálneho zabezpečenia ... 423
Szabó, M.: Vzťah ekonomickej a sociálnej politiky a náčrt možných ciest riešenia zdrojov financovania sociálneho zabezpečenia ... 429
Magurová, Z.: Neziskový sektor a sociálne zabezpečenie ... 436
Hrvol, M.: Vývoj sociálneho zabezpečenia zamestnancov verejnej služby ... 447
Gajdošíková, Ľ.: Charakteristika súčasného systému práva sociálneho zabezpečenia ... 453
Information from the Conference Topical Questions of Theory and Practice of Social Security Law ... 463

Z vedeckého života
Blaho, P.: Za prof. Karolom Plankom, DrSc. ... 466
Blaho, P.: Za prof. Floriánom Sivákom ... 467
Blaho, P.: Za prof. Gabrielou Nikšovou, CSc. ... 469

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET