Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(4) )

Články
Colotka, P.: "Práva dieťaťa" na prahu postmodernizmu (I. časť) ... 317
Košičiarová, S.: K problematike postavenia práva životného prostredia v systéme práva ... 325
Ottová, E.: Demokracia a právny štát ... 336
Žitňanská, L.: Oznamovacia a ponuková povinnosť - právne inštitúty ochrany minoritných akcionárov ... 346
Kerecman, P.: Zabezpečenie záväzkov prevodom práva (II. časť) ... 364
Janičová, E.: Výkon inej zárobkovej činnosti v pracovnom práve a zákaz konkurencie v obchodnom práve ... 378
Grúň, L.: Postavenie finančného práva pri úprave finančných vzťahov so zahraničím (Habilitačná prednáška) ... 386
Beňa, J.: Trestnoprávna historiografia a rozsudok nad Dr. V. Clementisom ... 402

Diskusia o nnovele Obchodného zákonníka - riešené a otvorené problémy
Valovičová, D.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a novela Obchodného zákonníka ... 413
Žitňanská, L.: Zákonné obmedzenia pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 105a ods. 1 Obchodného zákonníka ... 415

Recenzie a anotácie
S. Košičiarová: Ekologická ujma a škoda v práve životného prostredia (J. Čipkár) ... 418
J. Mazák: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese (P. Vojčík) ... 420
J. Králik - L. Grúň: Malý slovník finančného práva (pre právnikov) (J. Girášek) ... 421

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET