Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(4) )

Úvodná poznámka ... 285

Články
Gajdošíková, L.: Stav reformy systému sociálnej ochrany v Slovenskej republike
... 286
Janičová, E. - Martincová, M.: Je potrebná korekcia transformácie sociálneho zabezpečenia? ... 292
Szabo, M.: Koncepcia sociálneho poistenia - aktuálne otázky ... 296
Trojan, J.: Samostatnosť, či zlúčenie nemocenského a zdravotného poistenia? ... 311
Brunovský, Š.: Úrazové poistenie ... 315
Konečný, S.: Distribúcia kompetencií v sociálnej pomoci medzi štátnou správou a miestnou samosprávou (na príklade Rakúska) ... 319
Brichtová, L.: Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v rámci zákona o sociálnej pomoci ... 336
Barinková, M.: Sociálna pomoc a cudzinci ... 345
Information from the conference System of Social Protection in the Slovak Republic (Summary) ... 350

Z vedeckého života
Brhlíková, R.: Prečo ombudsman na Slovensku?
... 352

Recenzie a anotácie
F. Sivák: Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918 (P. Macko)
... 355
Ladislav Orosz - Katarína Šimuničová: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky (D. Nikodým)
... 356
Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR (E. Bárány) ... 358

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET