Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(4) )

Články
Ovečková, O.: Aktuálne otázky fungovania akciovej spoločnosti (s osobitným zreteľom na ochranu minoritných akcionárov) ... 273
Ovečková, O.: Aktuálne otázky právnej úpravy akciovej spoločnosti (Vstup do problematiky) ... 274
Suchoža, J.: Vybrané problémy práva akciových spoločností ... 280
Žitňanská, L.: Základné zásady súkromného práva a ochrana menšinových akcionárov ... 287
Špirko, J.: Aproximácia práva akciových spoločností ... 300
Stesslová, M.: Právne postavenie minoritných akcionárov v rámci fúzie a rozdelenia akciových spoločností podľa európskych smerníc, rakúskeho práva a slovenského práva ... 312
Patakyová, M.: Niektoré aspekty právnej úpravy zamestnaneckých akcií ... 325
Grúň, L.: Možnosti finančného práva pri riešení niektorých otázok fungovania akciovej spoločnosti ... 330

Z vedeckého života
Králik, J.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Ladislava Balka ... 337

Recenzie a anotácie
Rezimierz Opalek: Studia z teorii i filozofii prawa (Štúdia z teórie a filozofie práva) (Bröstl, A.) ... 342
Ladislav Balko: Bankové právo (Králik, J.) ... 345
Martina Urbanová: Sociální kontrola a právo (Čeplíková, M.) ... 348

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET