Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2003; 86(4) )

Články
Orosz, L.: Všeobecné ústavné princípy - základná charakteristika, význam a spôsob ich vyjadrenia v ústavnom systéme Slovenskej republiky ... 325
Kráľ, J.: Princípy základných práv a slobôd v Ústave Slovenskej republiky ... 338
Košút, V.: Povinnosti (obmedzenia) základných práv a slobôd ... 350
Zoubek, V.: Civilizační hodnoty a právní principy ... 353
Šejvl, M.: Principy v rozhodování Evropského soudního dvora ... 377
Brhlíková, R.: Právne princípy v EÚ/ES ... 386
Čeplíková, M.: Ústavný princíp pluralizmu v duchovnej oblasti a jeho uplatnenie v prameňoch práva Slovenskej republiky ... 398
Júda, V.: Princíp právnej istoty versus retroaktivita v práve ... 403
Dulak, A.: K princípu zmluvnej slobody v súkromnoprávnych vzťahoch ... 408
Čipkár, J.: Právne princípy ako súčasť právnej kultúry ... 413
Labieniec, P.: Pozitivistický a nepozitivistický opis podstaty zásad práva ... 423

Z vedeckého života
RR časopisu Právny obzor: Za kolegom JUDr. Milošom Řehůřkom, DrSc. ... 431

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET