Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(4) )

Články
Dubová, I.: Nová právna úprava obchodného registra ... 295
Ďurica, M.: Poznámky k novej právnej úprave konania vo veciach obchodného registra (procesné súvislosti) ... 306
Pala, R.: Sloboda usadzovania spoločností vo svetle novej judikatúry ESD: Inspire Art. Potenciálny dopad na európske a slovenské právo obchodných spoločností ... 317
Čavojský, P.: Európske zoskupenie hospodárskych záujmov (niektoré aspekty právnej úpravy) ... 334
Sabo, M.: K problematike výšky úrokov z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch ... 347

Diskusia
Tóthová, K.: Niekoľko úvah k novele zákona o utajovaných skutočnostiach ... 351

Z vedeckého života
Ovečková, O.: Konferencia o “Aktuálnych otázkach obchodného práva” ... 354
Jurčová, M. - Laclavíková, M.: VIII. Lubyho právnické dni. Medzinárodná vedecká konferencia: Kodifikácia, europeizácia a harmonizácia súkromného práva ... 355
Babjak, J.: Medzinárodná konferencia pri príležitosti 40. výročia činnosti Ústavného súdu Macedónie ... 360
Rosputinský, P.: Stretnutie katedier medzinárodného práva českých a slovenských fakúlt ... 363

Recenzie a anotácie
Craig, P. - De Búrca, G.: EÚ Law. Texts, Coses and Materials (E. Bárány) ... 367
Wright, G. - Nemec, J. (ed.): Management veřejné správy - teorie a praxe (zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy) (P. Kukliš) ... 378

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET