Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88(4) )

Články
Klučka, J.: Miesto a úloha medzinárodného práva v medzinárodnom obchodnom styku (habilitačná prednáška) ... 299
Bárány, E.: Posun vymedzenia a úloha pojmov prirodzené právo, právne princípy, spravodlivosť a ľudské práva (I. časť) ... 305
Stehlík, V.: Účinky rozhodnutí Evropského soudního dvora v řízení o předběžné otázce ... 312
Barancová, H.: Antidiskriminačný zákon a zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch ... 335
Zavacká, K.: Slovenský štát (1939 - 1945) a cenzúra ... 349
Fábry, B.: Nové biotechnologické výzvy hodnote ľudskej dôstojnosti ... 370
Záhora, J.: Polícia v boji proti kriminalite - história a súčasnosť ... 380

Diskusia
Tóthová, K.: Možno riadiť smernicami výkon štátnej správy uskutočňovaný samosprávou? ... 392

Z vedeckého života
Ovečková, O.: Medzinárodné vedecké sympózium o aktuálnych problémoch tvorby práva ... 394
Judiak, P. - Beňa, J.: Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch ... 397
Ovečková, O.: Ocenenie významného vedca ... 399

Recenzie a anotácie
Ovečková, O.: Zmluvná pokuta (L. Lapšanský) ... 400
Dvořák, J.: Mejetkové společenství manželů (J. Lazar) ... 401
David, V. - Skadký, P. - Zbořil, F.: Mezinárodní právo veřejné (J. Azud) ... 403
Zborník: Vývoj práva v Československu v rokoch 1945 - 1989 (A. Šandorfiová) ... 404
Raban, P.: Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí (P. Malík) ... 410

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET