Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (4) )

Články

K l u č k a, J.: Koncepcia vedeckej práce a výučby v odbore medzinárodného práva verejného (Prednáška prednesená v rámci konania na menovanie na profesora na PF MU v Brne) ... 325
C s a c h, K.: Význam výkladu sekundárneho európskeho práva pre výklad národného práva ... 331
A z u d, J.: Suverenita štátu a niektoré otázky jej obmedzení ... 341
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: Spolunadobudnutý majetok manželov (koakvizícia), osobitný (výlučný) majetok manželov a ich vyjadrenie v právnom úkone mortis causa - testament ... 358
P u c h o v s k ý, J.: Inkské trestné právo ... 371

Diskusia
G r ú ň, L.: Finančné právo a jeho systém ... 382

Z vedeckého života
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: Medzinárodná vedecká konferencia "Štát a právo v rokoch 1848-1918" ... 390
Š o r l, R. - G á b r i š, T.: Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě ... 391
B r ň á k, P.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce Mgr. Erika Láštica ... 393

Recenzie a anotácie
Ďurica, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii (O. Ovečková) ... 396
Zborník (Ne)Rovnosť a rovnoprávnosť (E. Gogoláková) ... 398
Mosný, P. - Hubenák, L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku (R. Jáger) ... 403


Articles

K l u č k a, J.: A Concept of Scientific Work and Instruction in the Domain of the Public International Law ... 325
C s a c h, K.: The significance of interpretation of the secondary Europena law for the interpretation of national law ... 331
A z u d, J.: The Sovereignty of the State and Some Questions of its Limits ... 341
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: Coaquisitio Coniugalis Property, Separate Property of Spouses and their Manifestation in the Legal Acts Mortis Causae - the Last Wills ... 358
P u c h o v s k ý, J.: Inca criminal law ...371

Discussion ... 382

From Scientific Life ... 390

Book Reviews and Annotations ... 396

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET