Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (4) )

Články
O v e č k o v á, O.: Vzťah Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka s akcentom na vybrané inštitúty obchodného záväzkového práva ... 251
B l a h o, P.: Vlastnícke právo a držba v československom občianskom práve v rokoch 1950 – 1983 (Historickoprávna štúdia) ... 267
Š v i d r o ň, J.: Technická tvorba a právo na Slovensku v premenách šiestich desaťročí ... 284
Ď u r e c h o v á, J.: Zásady UNIDROIT medzinárodných obchodných zmlúv, ich vznik, súčasné práce na treťom doplnenom vydaní a možnosti ich aplikácie v praxi ... 303
O p e t t, L.: Právna istota a predvídateľnosť súdnych rozhodnutí ... 318

Diskusia
M a x i m a, Ľ.: Preskúmanie rozhodnutí daňových orgánov ... 328

Informácie
V y š n ý, P.: Náčrt pozemkového práva Aztékov ... 336

Z vedeckého života
C o l o t k a, P.: Osemdesiate narodeniny prof. JUDr. Jána Azuda, DrSc. ... 345
J a n á č, V.: Správa z konferencie „Aktuálne otázky obchodného práva“ ... 347
S ý k o r a, M.: Medzinárodný seminár „Dane v medzinárodných súvislostiach“ ... 352
V i k t o r y o v á, J.: Správa o habilitačnej prednáške JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. ... 353

Recenzie a anotácie
O v e č k o v á, O. a kol.: Obchodný zákonník – komentár, 1. a 2. zväzok (T. Weissová) ... 357
T e l e c, I. – T ů m a, P.: Autorský zákon. Komentář (J. Švidroň) ... 357
H u s á r, J.: Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania. Hospodárske právo – náčrt teórie a systému (V. Janáč) ... 360
M r á z a, S.: Medzinárodné právo verejné (J. Chovanec) ... 362


Articles
O v e č k o v á, O.: The relationship of the Commercial Code and the Civil Code with accent to selected institutes of commercial contract law ... 251
B l a h o, P.: Property right and tenure in the Czechoslovak civil law in the years 1950 – 1983 (Historical law study) ... 267
Š v i d r o ň, J.: Legal protection of technological inventions in Slovakia ... 284
Ď u r e c h o v á, J.: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, their formation, current works on the third edition and possibilities of their use in practice ... 303
O p e t t, L.: Legal certainty and foreseeability of court decisions ... 318

Discusion ... 328
Informations
... 336
From Scientific Life
... 345
Book Reviews and Annotations
... 357

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET