Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (4) )

Obsah

Články
Č e r n á, S.: Majetkoprávní samostatnost kapitálové obchodní společnosti a vybrané aspekty ochrany jejích věřitelů ... 333
E i c h l e r o v á, K.: Obchodní korporace a svéprávnost ... 344
D ě d i č, J., L a s á k, J.: Několik poznámek k právní úpravě „reflexní škody“ (především) v podmínkách obchodních korporací ... 350
G r e g o v á Š i r i c o v á, Ľ.: Actio pro socio s cudzím prvkom ... 361
H a v e l, B.: Úvahy ke statusovým limitům smluvní podstaty korporace ... 377
Š u l e k o v á, Ž.: Na pomedzí kogentnosti a dispozitívnosti korporačného práva. Vzorové stanovy ... 383
H u l m á k, M.: Společenská smlouva jako spotřebitelský kontrakt, společník jako spotřebitel? ... 397
R o n o v s k á, K.: Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva ... 405

Správa z konferencie
R o s t á š, D., Š u l e k o v á, Ž.: Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie. Smolenice, 1. - 3. apríla 2014. Správa z konferencie ... 417


Contents

Articles
Č e r n á, S.: Proprietary independence of a corporation and selected aspects of creditor protection
... 333
E i c h l e r o v á, K.: The corporation and legal capacity ... 344
D ě d i č, J., L a s á k, J.: Some remarks on legal regulation of „reflective loss“ (mostly) within corporate law ... 350
G r e g o v á Š i r i c o v á, Ľ.: Actio pro socio (derivative action) with foreign element ... 361
H a v e l, B.: Reflections on status limits of contractual nature of corporation ... 377
Š u l e k o v á, Ž.: In-between mandatory and default rules of company law. Model articles of association ... 383
H u l m á k, M.: Articles of association as consumer contracts, shareholder as a consumer? ... 397
R o n o v s k á, K.: Are foundations from Venus, corporations from Mars? Reflections on intrusion of corporate law into foundation law ... 405

Conference report
R o s t á š, D., Š u l e k o v á, Ž.: Corporation as a legal person: theoretical basis and practical implications. Smolenice, April 1st - 3rd 2014. Conference report
... 423

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET