Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí preskúmavania ústavnosti ústavných zákonov Slovenskej republiky (habilitačná prednáška)

The dispute over the essence of the constitutional state in the background of the review constitutionality of constitutional laws of the Slovak Republic (habilitation lecture)

JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD., Faculty of Law of University of Pavol Jozef Šafárik in Košice

Právny obzor, 104, 2021, No. 4, pp. 271 – 290.

Published online: 1.9.2021

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2021.4.01

Abstract. The aim of the article is a test of the constitutionality of Art. 125 par. 4, second sentence of the Constitution of the Slovak Republic „The Constitutional Court shall not decide on the conformity of the Constitutional Act with the Constitution“, which was added to the Constitution in the process of amending the Constitution by Constitutional Act no. 422/2020 Coll. It focuses on the derivation of the legal consequences of the sovereignty of the people and on the perception of anthropological natural law as the focal norm of the system of national, European and international law in the context of constitutional pluralism. The paper perceives the material core of the constitution as an original part of the concept of a constitutional state. The findings on the duality of power pouvoir constituant and pouvoir constitué are linked to the syncretic notion of Robert Alexy‘s concept of law, in the context of the methodology of multilevel constitutionalism. The author comes to the conclusion about the unconstitutionality of Art. 125 par. 4, second sentence of the Constitution of the Slovak Republic. The findings are also applied to the institute of the constitutional referendum, which is part of the level of pouvoir constitué. The subject of the referendum on shortening the parliamentary term of the National Council of the Slovak Republic is assessed as unconstitutional.

Key words: constitutional state, material core of the constitution, unconstitutional constitutional laws, referendum, multilevel constitutionalis

PDF DOWNLOAD

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2024 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET