Právny obzor

4

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

BALATONI

Ústavodarná chvíľa (constitutional moment) prijatia maďarského základného zákona z roku 2011 a pokusy o jeho umeleckú propagáciu.

The constitutional moment of adoption of Hungarian Fundamental Law from 2011 and the attempts of its artistic propagation.

Mgr. Mónika Balatoni, asistentka Katedry komunikácie a poslucháčka doktorandského štúdia správnych vied, Fakulta štátovedy a medzinárodných vzťahov Národnej univerzity pre verejnú službu v Budapešti.
Prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D. a DSc., Katedra ústavného a porovnávacieho práva Fakulty štátovedy a medzinárodných vzťahov Národnej univerzity pre verejnú službu v Budapešti.

Právny obzor, 105, 2022, No. 4, pp. 342 – 359.

Published online: 22.8.2022

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.4.05

Abstract. The paper deals with the political and social circumstancies of the Hungarian constitutional moment in 2011. This time Hungary adopted the new Fundamental Law, which has started the new period in the political life of country. The constitution making did not play the role in the electoral campaign, but the achievement of the constitutional majority by Fidesz-KDNP coalition has guaranteed the possibility for the long time changes. The constitutional majority has interpretated the adoption of Fundamental Law as a beginning of the the period after two decades of chaotic transition. The constitution making process was accompanied also with policy of artistic popularization of constitutional text. Director of theatre Imre Kerényi played the crucial role in this process. The idea of the special illustred book mixing the constitutional text and pictures with historical topics was his idea. The process of popularisation has been criticized by Hungarian opposition and also by former presiden László Sólyom. The paper deals with this topic in the wider context with short comparative perspective.

Keywords: constitution, constitutional moment, education, Fundamental Law, parliament, publication

 

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET