Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

po42023-gajdosova-civil-society-

Občianska spoločnosť – právne vyjadrenie.

Civil society - a legal expression.

Doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD., Ústav štátu a práva SAV, v. v. i., Bratislava.

Právny obzor, 106, 2023, No. 4, pp. 275 – 290.

Published online: 21.8.2023

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.01

Abstract. The aim of this paper is to outline the legal expression of the concept of civil society. The paper is based both on the sources of the idea of the formation of civil society and on the current knowledge of legal science, legal regulations and strategic documents at the level of the Slovak Republic, the EU and others. The concept of civil society is a broad and internally structurable concept with its own history and dynamics. From a legal perspective, it is important that the content of the concept of civil society includes persons, both natural persons and legal entities. Of course, it also includes their activities. The classification of civil society can take into account the dimension of the state, the dimension of the European Union, the dimension of an otherwise international one. The legal expression of the content of the concept of civil society depends more or less on the purpose for which the term is used and on the „author“ who uses it. Civil society can be expressed in a range from the narrowest to the broadest meaning. A democratic and rule of law state requires an independent civil society.

Key words: civil society, civil society organisations, non-governmental organisations, selfgovernment, governance

 

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET