Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

po42023-hodas-preliminary-questi

Prejudiciálna otázka o výklade práva Európskej únie a právo na spravodlivý proces.

Preliminary question on the interpretation of European Union law and the right to a fair trial.

Doc. JUDr. Milan Hodás, PhD., Katedra ústavného práva, Právnická fakulta UK v Bratislave. Autor tiež pôsobí ako spolupracujúci advokát v advokátskej kancelárii GHS Legal, s. r. o.

Právny obzor, 106, 2023, No. 4, pp. 291 – 301.

Published online: 21.8.2023

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.02

Abstract. The polycentrism of the law-making has implications for court proceedings. The decision of the Court of Justice of the EU in preliminary proceedings ensures a uniform interpretation of European Union law. Failure to submit a question to the Court of Justice of the EU may lead to a violation of the right to a fair trial and right to the legal judge.

Key words: preliminary proceeding, uniform interpretation of the EU law, fair trial, right to the lawful judge, judicial dialogue, polycentrism of the law-making

 

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET