Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

po42023-zlocha-some-consideratio

Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Some considerations on the determination of the amount of compensation for nonpecuniary damage.

JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., Ústav štátu a práva SAV, v. v. i., Bratislava

Právny obzor, 106, 2023, No. 4, pp. 321 – 332.

Published online: 21.8.2023

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.04

Abstract. The article deals with the issue of determining the amount of compensation for non-pecuniary damage for unjustified interference in the immaterial sphere of the person. Determining the amount of compensation is problematic. The Slovak legislation provides almost no guidelines in this respect, and no limits or boundaries within which the court can move when awarding compensation. In practice, therefore, court caselaw and the established decision-making of the courts, which have more or less developed a system of aspects that may influence the amount of compensation awarded, are of great importance. In the present article we try to provide an insight into the established case law and individual criteria, which we confront with the legal-theoretical interpretation.

Key words: compensation, non-pecuniary damage, appropriate satisfaction, amount of compensation, personality protection, quantification

 

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET