Právny obzor

6

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(5) )

Články
Azud J.: Niektoré medzinárodné aspekty a problémy konverzie ... 401
Hanes D.: Následky omeškania plnenia vkladovej povinnosti na peňažný vklad v spoločnosti s ručením obmedzeným ... 413
Čič M. - Gašparovič I.: O novele Trestného poriadku (zákon č. 558/1991 Zb.) ... 421
Drgonec J.: Právne otázky medicínskych výkonov na plánovanie rodičovstva (I. časť) ... 436
Profant M.: Vznik a skončenie pracovného pomeru založeného vymenovaním podľa poslednej novely Zákonníka práce ... 444
Privatizácia - riešenie a otvorené problémy ...
Hudák J.: K právnej úprave vzťahov v procese privatizácie v súčasnej etape vývoja poľnohospodárskych družstiev ... 454

Diskusia
Valentovič Z. - Vršanský P. - Šebesta Š. Strážnická V. - Azud J.: Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách a vnútroštátna právna úprava ČSFR ... 469

Z vedeckého života
Magurová Z.: Americko - slovenské kontakty (jar 1992) ... 480

Recenzie a anotácie
V. Knapp: Základy porovnávacej právnej vedy (I. Hruškovič) ... 483
F. Dünkel: Freiheitsentzung für junges Rechtsbrecher (G. Nikšová) ... 485
Dejiny Slovenska III (L. Hubenák) ... 488
C. Kamenova: Meždunarodnopravna zakrila na investicite (C. Kandráčová) ... 490

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET